• Startera Consulting

Kısa Çalışma Ödeneği

Ülke olarak Covid-19’un hayatımıza girdiği Mart ayı başından bu yana ister istemez sağlık dışında endişelerimiz de oldu. Talepte azalma, tahsilatların durumu, personel yükünün nasıl karşılanacağı ve gelecek belirsizlik dolu günler…

İş sahibi olmanın getirdiği bu sorumlulukları görmezden gelmek mümkün olmadığı gibi tek başına üstlenmek de kolay değil. Yeterli ve zamanında olup olmadığı tartışmaya açık olsa da bazı devlet destekleri gündemde. Bu yazıda bunlardan en çok telaffuz edileni -“Kısa Çalışma Ödeneği”- üzerinde durmak istedik.


Soru 1: Kısa çalışma ödeneği hangi hallerde devreye girer, kullanılabilir olur?


Kısa çalışma ödeneği, üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. Bu uygulamadan faydalanmak için,

Öncelikle

i. Genel ekonomiyi olumsuz etkileyen bir durum, ii. İçinde bulunduğunuz sektörü olumsuz etkileyen bir durum, iii. Bölgesel bir kriz veya iv. Zorlayıcı sebepler olmalı

Yukarıdaki bu dört nedenden biri ile iş yerinizdeki,

i. Haftalık çalışma süresinin (örneğin 45 saat) geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması (en fazla 30 saate düşürülmesi) veya ii. Süreklilik koşulu aranmaksızın iş yerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması gerekir.


Soru 2: Covid-19, yukarıda sayılan 4 faktörden hangisine giriyor?


Tanımsal olarak; “İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine imkan bulunmayan, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar ya da deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumlar” Zorlayıcı Sebep’tir. Yeni Tip Korona Virüs (Covid-19) Etkili Kısa Çalışma Talebi de "dışsal etkilerden kaynaklanan, dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebep" kapsamına alınmıştır.


Soru 3: Zorlayıcı sebep oluşmuş olduğuna göre, iş yerimde nasıl Kısa Çalışma uygulayabilirim?


İşyerinde “Kısa Çalışma” uygulanabilmesi için; işverenin, işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR’a başvuruda bulunması ve İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekiyor.


Covid-19’dan olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işveren; buna ilişkin kanıtlarla birlikte Kısa Çalışma Talep Formu ile Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listesini bağlı olduğu İŞKUR biriminin elektronik posta adresine göndermek suretiyle kısa çalışmaya başvuru yapabiliyor.


İş Müfettişleri tarafından gerçekleştirilecek uygunluk tespiti iş yerlerine gidilmeksizin, başvuru belgeleri ve sunulan ekler dikkate alınarak gerçekleştiriliyor.


• Korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında faaliyeti durdurulan iş yerleri ile ilgili (kuaförler, kafeler, eğlence sektöründe faaliyet gösteren iş yerleri gibi) uygunluk tespiti incelemelerinde söz konusu iş yerinin bu kapsamda olup olmadığını gösteren belgeler yeterli olacaktır.


• İşverenlerin yönetimsel kararları ile faaliyetine ara verilen veya azaltılan iş yerleri ile ilgili olarak yapılan uygunluk tespiti incelemelerinde ise, durumu ortaya koyacak ilgili belgeler yeterli kabul edilecektir.


Müfettişlerce yapılan uygunluk tespiti sonucu işverene, elektronik posta yolu ile İŞKUR tarafından bildirilir. İşveren de durumu, iş yerinde işçilerin görebileceği bir yerde ilan eder.


Önemli Not 1: Kısa çalışma başvuruları, işçiler adına işverenler tarafından yapılır. İşçiler kısa çalışma talebinde bulunamaz.


Önemli Not 2: İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygunluk tespiti tamamlandıktan sonra, kısa çalışma uygulanacak işçi listesinin değiştirilmesine ve/veya iş yerinde uygulanan kısa çalışma süresinin arttırılmasına yönelik talepler, yeni başvuru olarak değerlendirilir.


Önemli Not 3: Kısa çalışma uygulamasından yararlanılabilmesi için iş yerinde kısa çalışma uygulanan dönemde, işverenin haklı nedenle derhal fesih hakkını doğuran sebepler hariç, başka bir gerekçe ile işçi çıkarılmaması gerekiyor.Soru 4: Uygulamayı başlattık, ödenekten faydalanma nasıl olacak?


Yukarıdaki şekilde başvuruyu yaptıktan ve kısa çalışma talebi uygun bulunduktan sonra, i. Covid-19 etkisiyle yapılan kısa çalışma başvurularında kısa çalışmaya tabi tutulan çalışanların son 60 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450 gün prim ödemiş olması, ii. İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması gerekmektedir.


Soru 5: Kısa çalışma kapsamında sağlanan faydalar nelerdir?


i. İşçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi, ii. Genel Sağlık Sigortası primlerinin ödenmesi.


Soru 6: Çalışanıma ne kadar ödenecek?


Günlük ödenek tutarı: Çalışanın son 12 aylık günlük ortalama brüt kazancının %60’ı kadar

Ödeneğin tutar tavanı (Aylık): Asgari ücretin brüt tutarının %150’si kadardır yani 4.414,50 TL.

Ödeneğin süre tavanı: Üç ayı aşamaz

Ödeme şekli, zamanı: Ödenek, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için (örneğin 45 saati 25 saate düşürdü iseniz 20 saat için), çalışanın kendisine ve aylık olarak her ayın 5’inde ödenir. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılır.

Aşağıdaki tabloda şartları sağlayan ve 30 gün çalışamamış bir işçi için faydalanılabilecek ödenek tutarlarını görebilirsiniz:

Soru 7: İşveren olarak bana katkısı ne olacak?


Kısa çalışma yapılan süreler için, işverenler çalışanlarına ücret ödemeyecekleri gibi, aylık SGK bildirgesinde bu süreler için eksik gün bildirimi yapılacak ve prim hesaplanmayacaktır. Ücret üzerinden ödenen gelir vergisi yükü de (muhtasar vergi ile ödenen) ücretteki düşüşe bağlı olarak azalacaktır.Kaynak ve Başvuru Dökümanları:

https://www.iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi

https://www.iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi/basvuru-icin-gerekli-belgeler-ve-il-iletisim-adresleri/

22 views0 comments